SFC Atasha Baptist

Honor NCO

atasha.baptist@westpoint.edu

Biography